جزوات درسی

جزوات درسی (97)

عکس دایره مثلثاتی ریاضیات مناسب برای مرور.

عکس همه قانون های لگاریتم کتاب ریاضیات مناسب برای مرور و یادآوری.

عکس خلاصه همه فرمول های کتاب آمار مناسب برای حفظ کردن و مرور.

عکس خلاصه مبحث ایمنی بدن کتاب زیست شناسی مناسب برای مرور سریع.

عکس خلاصه تمام مبحث های فیزیک سال یازدهم مناسب برای یادآوری و مرور.

عکس کل قوانین اتحاد کتاب ریاضی مناسب برای یادآوری و مرور.

عکس جزوه خلاصه فصل ماتریس ریاضی مناسب برای مرور سریع.

عکس جدول عنصرهای مهم شیمی مناسب برای حفظ کردن و مرور.

عکس مبحث مثلثات ریاضی در یک نگاه مناسب برای مرور و جمع بندی.

عکس خلاصه تمام مبحث جبر-روابط جبری در یک نگاه مناسب برای مرور سریع.

برای نظر دادن وارد شوید