آیدی نوین - معرفی رشته کارشناسی بهداشت عمومی

معرفی رشته کارشناسی بهداشت عمومی

شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء وبازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای ازعلوم، مهارتها واعتقاداتی باشند که در جهت توسعه وارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

رسالت: رسالت رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی آموزش وتربیت نیروهای آشنا، معتقد وعامل به مفاهیم ، مبانی وراهکارهای تامین ، حفظ وارتقاء سلامت برای جامعه ، خانواده و فرد است.
چشم انداز: فراگیرندگان ضمن تبیت جایگاه خود در بخش بهداشت وآموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار ورفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.
اهداف:

با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای محیط ، جامعه، خانواده وفرد وبا ارزیابی
از چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی ، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامین ، حفظ وارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.

از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها ، آموزش بهداشت ، کنترل اپیدمی ها ، مراقبت از چگونگی تغذیه وتغییر در شاخصهای سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.

نقش ها:

  • نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش
  • نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور
  • نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد وتکامل کودکان ، مراقبت از مادران باردار و با عنایت به سطوح سه گانه وپیشگیری
  • نقش اجرایی :

گرایش بهداشت خانواده

گرایش مبارزه با بیماریها

تعریف رشته : مبارزه با بیماریها شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن در جهت پیشگیری ازبیماریهای واگیر وغیر واگیر فعالیت می کنند. آنها بر اساس سیاست گزاریها وبرنامه ریزی های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در جهت کنترل وریشه کنی بیماری ها وظایفی را تحت نظارت مسئولین بهداشتی درمانی در نظام ارائه خدمات بعهده می گیرند.

رسالت : رسالت این رشته تربیت نیروهای معتقد، آشنا وعامل به مفاهیم ، مبانی واستراتژیهای مبارزه با بیماریها وتامین ، حفظ وارتقای سلامت جامعه تحت پوشش است.

دورنما : در این برنامه انتظار داریم در ده سال آینده

* فراگیرندگان طبق آخرین استانداردهای جهانی ، آموزش ببینند

* دانش آموختگان این رشته جایگاه علمی خود را در بخش مبارزه با بیماریها تثبیت نمایند.

* خدمات دانش آموختگان منجر به ارتقای شاخصهای مربوط به کنترل بیماریها در جمعیت های تحت

پوشش شود.

اهداف کلی :

اهداف تربیت نیرو دردوره کاردانی بهداشت عمومی با گرایش مبارزه با بیماریها عبارتند از:

1) تربیت نیروهایی با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای جامعه

2) تربیت نیروهایی که با موضوعاتی از قبیل : بیماریابی / غربالگری / ارجاع بیماران / پیشگیری وکنترل

بیماریها / عوامل خطرزا / سیستم ارائه خدمات کشوری و آشنا باشد.

3) تربیت نیروهایی که قادر باشند بیماریهای شایع بومی منطقه تحت پوشش خود را شناسایی کنند.

4) در پیشبرد برنامه های آموزش بهداشت نقش موثر داشته باشند.

5) درانجام پژوهشهای کاربردیHealth System Researchدخالت داشته باشند.

6) تربیت نیروهایی که قادر باشند بصورت چند ریشه عمل نمایند.

دانش آموختگان این رشته درحرفه آینده خودرا درجامعه نقشهای زیررا برعهده خواهند داشت:

1- نقش آموزشی:آموزش به بیماران افراد پرخطر(high-risk) ودرمعرض خطر(at-risk)

2- نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSRs) در عرصه های بهداشتی کشور

3- نقش پیشگیری کننده : ارائه خدمات پیشگیری سطح نخست،اول، دوم وسوم با انجام اقداماتی

غربالگری بیماریها وکمک به تشخیص ودرمان بیماریها، تحت نظارت پزشک مسئول

4- نقش اجرایی : انجام امور اجرایی مربوط به حرفه

طول دوره : 4 تا 6 ترم

تعداد واحدهای درسی :67 واحد درسی

واحدهای گرایش مبارزه با بیماریها به ترتیب زیر تقسیم می شود:

الف) عمومی 13 واحد ب) پایه 10 واحد

ج) اصلی 14 واحد د) اختصاصی 18 واحد

ه ) کارآموزی 12 واحد

گرایش بهداشت خانواده

تعریف رشته : رشته بهداشت خانواده ، شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن ،

جهت تامین،حفظ وارتقای سلامت اعضای خانواده ، به ویژه مادران وکودکان می کوشند.

دانش آموختگان این رشته برای به ثمر رساندن برنامه های بهداشتی ، باتاکید بر مراقبت از اعضای

خانواده بازوهای اجرایی موثری هستند که وظایف خود را تحت نظارت مسئولین بهداشتی درمانی در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی به انجام می رسانند.

رسالت: رسالت موسسات آموزشی تربیت کننده نیرو دررشته بهداشت خانواده، تربیت نیروهای آشنا، معتقد وعامل به مفاهیم ،مبانی وراهکارهای تامین حفظ وارتقای سلامت برای اعضای خانواده است.

دورنما (Vision):

* دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی وتکنولوژیک بهداشت عمومی در شاخه بهداشت خانواده

در سطح استانداردهای جهانی در طول 10 سال آینده

* تثبیت جایگاه علمی دانش آموختگان رشته در نظام ارائه خدمات کشور

* ارتقای شاخصهای مهم سلامت در خانواده های تحت پوشش خدمات دانش آموختگان

اهداف کلی:

1) آشنایی فراگیرندگان این رشته با مفاهیم مرتبط با چگونگی تامین،حفظ وارتقای در سطح جامعه به ویژه برای اعضای خانواده

2) کسب اطلاعات وتوانمندی های نگرشی وعملی ضروری در زمینه های شیوه های آموزش در جامعه نحوه مراقبت ازاعضای خانواده راهنمایی خانواده ها- پژوهشهای کاربردی ومدیریت کنترل بیماریها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }