همایش کنکوری موسسه IDN با موضوع موفقیت در کنکور در شهر کرمان

همایش موسسه مشاوره کنکور IDN در کرمان

/
همایش بزرگ موفقیت موسسه IDN در شهر کرمان : همایش کنکور موس…
همایش موسسه کنکور IDN در شهر شیراز با موضوع موفقیت در کنکور

همایش کنکوری موفقیت در شیراز از موسسه مشاوره کنکور IDN

/
  یکی دیگر از افتخارات موسسه مشاوره و برنامه ریزی کنکور IDN برگ…
کارگاه مشاوره و برنامه ریزی کنکور موسسه IDN با موضوع شروع از صفر کنکور تا رسیدن به 100 در شهر تهران

کارگاه شروع از صفر کنکور تا رسیدن به 100 موسسه IDN در شهر تهران

/
دانش آموزان عزیز کنکوری ، IDN ای ها گل. همونطور که در جریان …
کارگاه هدفگذاری و استارت کنکور 99