کارنامه قبولی مامایی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – سال ۹۷