کارنامه قبولی بینایی سنجی/ روزانه – دانشگاه علوم پزشکی ایران – سال ۹۷