کتاب درسی

کتاب ریاضی پایه فار مبحث تصاعد

ریاضیات پایه در کنکور خیلی مهمه. چرا ؟ چون ۲۰  درصد سوالات ریاضی کنکور از ریاضیات پایه هست؟ نچ!!! چون یادگیری این مبحث ها نسبت به

دسته‌ها