کارنامه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه تهران

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه تهران + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم

/
با چه رتبه و درصدهایی میشه در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول ش…