تو این جزوه همه واکنش های ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﺳﺎل دﻫﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ ﺟﻤﻊ وﺟـﻮر شده و در ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻴﮏ و ﻣﻨﺎﺳﺐ! ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ شده. منتظر واﻛﻨﺶ ﻫﺎی شیمی دوازدﻫﻢ باشید.

در ادامه مطلب میتونید این جزوه رو دانلود کنید:

واکنش های شیمی کنکور

ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻨﻴﺪﻳﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮی از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارن ﻛﻪ همه واﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻛﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ رو ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻴﻦ. دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻮ ﺧﻴﻠﯽ از ﻣـﺴﺎﺋﻠﯽ ﻛﻪ ﻃﺮح می ﮐﻨﻦ، معادله واﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رو نمی نویسن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﰷر ﺳﻨﮕﻴﻦ رو می ذارن ﺑﻪ دوش ﺷـﻤﺎ.

ﻣـﺎ خیلی ﻫـﺎ رو دﻳـﺪﻳﻢ ﮐـﻪ ﻫـﻴﭻ مشکلی ﺗـﻮ ﺣـﻞ کردن مسئله ﻫﺎی شیمی ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺪارن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻦ معادله واﻛﻨﺶ، ﺑﻪ ﺟﻮاب نمی رﺳﻦ. ﺗﺎزه ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﺮی ﺳﺆال ﻫﺎی دﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﻳﻬﻮ از ﺷﻤﺎ می ﭘﺮﺳﻦ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﻮﻛﻴﻮﻣﺘﺮی ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺗﻮ واﻛﻨﺶ ﺗﺮﻣﻴﺖ ﭼﻨﺪه! و اﮔﻪ ﺷﻤﺎ ندونین معادله اﻳـﻦ واﮐﻨﺶ ﭼﻴﻪ، می رﻳﻦ رو ﻫﻮا! ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺪاﻗﻞ 20 درصد سوال های شیمی کنکور سراسری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ! از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ می شه ﻛﻪ معادله واکنش رو ﺑﻠـﺪ ﺑﺎﺷﻴﻦ.

این جزوه شامل واکنش های زیر هست: 

سوختن و اکسایش ترکیب های آلی، سوختن و اکسایش برخی نافلز ها، اکسایش یا سوختن فلزها، واکنش های ترکیبی، واکنش هایلیمری، واکنش های تجزیه، واکنش اسید و الکل دو عاملی، واکنش آبکافت استرها و ...

از لینک زیر میتونید این جزوه رو دانلود کنید:

فايل ها:
تمام واکنش های شیمی دهم و یازدهم داغ
(2 امتيازات)
تاريخ پنج شنبه, 27 ارديبهشت 1397 10:42 اندازه فايل 2.84 MB دانلود 5,578 دانلود

راستی اگه میخوای تمام شیمی کنکور رو فقط ظرف 4 روز ببندی، هرچه سریعتر کلمه شیمی رو به شماره ای که در زیر میبینی پیامک کن:

900 900 90 100000 

1969 آخرین ویرایش در شنبه, 29 ارديبهشت 1397 ساعت 01:59

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

برای نظر دادن وارد شوید