کارنامه قبولی اتاق عمل / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران – سال ۹۷
کارنامه قبولی اتاق عمل / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – سال ۹۷