آموزش کامل آرایه استعاره از زبان دکتر فرشیدی مشاور موسسه کنکور IDN
روش مطالعه آرایه های ادبی از دید رتبه دو رقمی کنکور و مشاور موسسه کنکور IDN