زیست ۳۱ فروردین


آزمون زیست

 تاریخ  آزمون: ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
تعداد سوالات: ۳۰ سوال
 کل زمان آزمون: ۳۰ دقیقه

 
مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.