زیست ۱۶ اسفند


آزمون زیست

 تاریخ  آزمون: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
تعداد سوالات: ۲۰ سوال
 کل زمان آزمون: ۱۵ دقیقهمهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.