شیمی ۱۶ اسفند


آزمون شیمی

 تاریخ  آزمون: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
تعداد سوالات: ۱۵ سوال
 کل زمان آزمون: ۱۵ دقیقه



مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.