فیزیک ۱۶ اسفند


آزمون فیزیک

 تاریخ  آزمون: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
تعداد سوالات: ۲۰ سوال
 کل زمان آزمون: ۲۵ دقیقهمهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.