فیزیک چهارم پیش دانشگاهی (1) استاد سادات

امتیاز:

فیزیک چهارم پیش دانشگاهی (1) استاد سادات

توضیحات:

محصول فیزیک پیش دانشگاهی ۱ با تدریس استاد مهندس سید مجتبی سادات ویژه رشته های ریاضی فیزیک – تجربی با ۲۸ حلقه DVD و ۳۶ ساعت آموزش در ۲ جلد آماده شده. مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : مبحث برداد ۲ حلقه - مبحث حرکت شناسی ۹ حلقه - مبحث دینامیک ۹ حلقه - مبحث نوسان ۵ حلقه و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۵ می باشد. که قابل استفاده برای دانش آموزان دانش آموزان سال دوم - سوم - چهارم و داوطلبان کنکور است.

تهیه کننده:

بنیــاد دانش بنیــان آفبا (نمایندگی 1285 آفبا)

نمونه فیلم این مجموعه را ببینید:

قیمت: 349,000 تومان
مقدار:

جلد 1 - بردار 1) کمیت های فیزیکی و تبدیل واحد ها + دقت اندازه گیری + کمیت های نرده ای و برداری + بردارهای یکسان و همجهت + جمع برداری + تفاضل بردار ها + حالت های خاص + نکات ریز بردارها

جلد 1 - بردار 2) ضرب عدد در بردار + تجزیه بردار ها + تست و مثال

جلد 1 - دینامیک 1) مفاهیم اولیه + نیرو و قوانین نیوتون + برآیند نیروها + روش حل مسئله های دینامیک + تمرین

جلد 1 - دینامیک 2) تغییر شار و قانون لنز + توضیح اولیه نیروی وزن + نیروی سطح تکیه گاه + اصطکاک + سطح شیب دار

جلد 1 - دینامیک 3) اجسام متصل به هم + آسانسور + نیروی اصطکاک ایستایی + نیروی اصطکاک لغزشی + سطح شیبدار

جلد 1 - دینامیک 4) ادامه نکات سطح شیب دار + نیروی کشش نخ + ماشین آتود + مسائل ترکیبی قرقره ها + اجسام روی هم + تست

جلد 1 - دینامیک 5) نیروی فنر + فنر های سری یا متوالی متصل به هم + تکانه + حرکت دایره ای + سرعت زاویه ای متوسط و لحظه ای + حرکت دایره ای یکنواخت + معادله مکان - زمان + دوره + بسامد + سرعت خطی و زاویه ای + شتاب جانب مرکز + دینامیک حرکت دایره ای + مثال + حرکت اتوموبیل در پیچ جاده افقی و عرضی

جلد 1 - دینامیک 6) حرکت ماهواره + چرخش زمین حول محور خود + حرکت درون استوانه + حرکت آونگ مخروطی + حرکت دایره ای در صفحه قائم (غیر یکنواخت) + تست کلی دینامیک

جلد 1 - حل تست 1) حل تست های مبحث دینامیک

جلد 1 - حل تست 2) حل تست های مبحث دینامیک

جلد 1 - حل تست 3) حل تست های مبحث دینامیک

جلد 1 - تحلیل کنکور) تحلیل تست های کنکور سال 93 داخل و خارج

جلد 1 - تحلیل کنکور) تحلیل تست های کنکور سال 93 داخل و خارج

جلد 2 - سینماتیک 1) بردار مکان + بردار جابه جایی + تفاوت مسافت با جا به جایی + معادله مکان - زمان + معادله مسیر حرکت + سرعت متوسط + تست و مثال

جلد 2 - سینماتیک 2) سرعت متوسط متحرک در بازه های زمانی متفاوت + سرعت لحظه ای + تعیین لحظه ای تغییر جهت حرکت متحرک + محاسبه مسافت پیموده شده از روی معادله مکان - زمان + شتاب متوسط + شتاب لحظه ای

جلد 2 - سینماتیک 3) نمودار مکان - زمان + تعیین جهت حرکت در نمودار مکان - زمان + محاسبه جا به جایی و مسافت از نمودار مکان - زمان + معادله و نمودار سرعت - زمان + تعیین علامت شتاب از روی نمودار مکان - زمان و سرعت - زمان + نکات مربوط به نمودارها و بردار ها

جلد 2 - سینماتیک 4) بررسی نوع حرکت (تند شونده - کند شونده) روی خط راست + تعیین نوع حرکت از روی معادله های + تعیین تند شونده و کند شونده بودن حرکت از روی نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان و شتاب-زمان + حرکت یکنواخت روی خط راست + حرکت با شتاب ثابت روی خط راست + حل تست

جلد 2 - سینماتیک 5) بررسی معادله و نمودار مکان-زمان کلی + تست + جا به جایی در ثانیه nام + تست نمودارها

جلد 2 - سینماتیک 6) تکنیک های برتر برای به دست آوردن کند یا تند شونده بودن حرکت + بررسی دو متحرک + حل تست و طبقه بندی مسائل + حرکت در راستای قائم (سقوط آزاد) + قوانین و مفاهیم اولیه

جلد 2 - سینماتیک 7) مثال های اولیه + زمان و ارتفاع اوج + مسائل دوبار گذشتن گلوله از یک نقطه + تست و مسئله

جلد 2 - سینماتیک 8) ادامه تست های سقوط آزاد + حرکت پرتابی (مخصوص رشته ریاضی) + تست جلد

2 - سینماتیک 9) ادامه حرکت پرتابی ( مخصوص رشته ریاضی)

جلد 2 - نوسان 1) تعاریف اولیه + بعد نوسانگر + دامنه + دایره مرجع + بعد و فاز + تغییر فاز و زمان + معادله مکان - زمان + نمودار مکان - زمان + سرعت - زمان + شتاب - زمان + حل مثال و تست متعدد

جلد 2 - نوسان 2) روش های تحلیل نمودار های بعد ، سرعت و شتاب - زمان + دو نوسانگر هم فاز + حل تست و مسئله + حداقل و حداکثر مسافت + مسافت طی شده در T ثانیه + نیروی مرکز گرا

جلد 2 - نوسان 3) تست جمع بندی + انرژی نوسانگر + نمودارهای انرژی + انرژی- مکان ، زمان + حل تست

جلد 2 - نوسان 4) تست های انرژی نوسانگر + دستگاه وزنه و فنر + به هم بستن فنر ها + آونگ ساده + اختلاف تعدا نوسان دو نوسانگر + تشدید + حل تست

جلد 2 - نوسان 5) تحلیل تست های کنکور سال های اخیر

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
نام
ایمیل
لطفا نظر بدهید
امتیاز محصولات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH