فیزیک چهارم پیش دانشگاهی (1) استاد سادات

امتیاز:

فیزیک چهارم پیش دانشگاهی (1) استاد سادات

توضیحات:

محصول فیزیک پیش دانشگاهی ۱ با تدریس استاد مهندس سید مجتبی سادات ویژه رشته های ریاضی فیزیک – تجربی با ۲۸ حلقه DVD و ۳۶ ساعت آموزش در ۲ جلد آماده شده. مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : مبحث برداد ۲ حلقه - مبحث حرکت شناسی ۹ حلقه - مبحث دینامیک ۹ حلقه - مبحث نوسان ۵ حلقه و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۵ می باشد. که قابل استفاده برای دانش آموزان دانش آموزان سال دوم - سوم - چهارم و داوطلبان کنکور است.

تهیه کننده:

بنیــاد دانش بنیــان آفبا (نمایندگی 1285 آفبا)

نمونه فیلم این مجموعه را ببینید:

قیمت قدیمی: 295,000 تومان
قیمت: 251,000 تومان
مقدار:

جلد 1 - بردار 1) کمیت های فیزیکی و تبدیل واحد ها + دقت اندازه گیری + کمیت های نرده ای و برداری + بردارهای یکسان و همجهت + جمع برداری + تفاضل بردار ها + حالت های خاص + نکات ریز بردارها

جلد 1 - بردار 2) ضرب عدد در بردار + تجزیه بردار ها + تست و مثال

جلد 1 - دینامیک 1) مفاهیم اولیه + نیرو و قوانین نیوتون + برآیند نیروها + روش حل مسئله های دینامیک + تمرین

جلد 1 - دینامیک 2) تغییر شار و قانون لنز + توضیح اولیه نیروی وزن + نیروی سطح تکیه گاه + اصطکاک + سطح شیب دار

جلد 1 - دینامیک 3) اجسام متصل به هم + آسانسور + نیروی اصطکاک ایستایی + نیروی اصطکاک لغزشی + سطح شیبدار

جلد 1 - دینامیک 4) ادامه نکات سطح شیب دار + نیروی کشش نخ + ماشین آتود + مسائل ترکیبی قرقره ها + اجسام روی هم + تست

جلد 1 - دینامیک 5) نیروی فنر + فنر های سری یا متوالی متصل به هم + تکانه + حرکت دایره ای + سرعت زاویه ای متوسط و لحظه ای + حرکت دایره ای یکنواخت + معادله مکان - زمان + دوره + بسامد + سرعت خطی و زاویه ای + شتاب جانب مرکز + دینامیک حرکت دایره ای + مثال + حرکت اتوموبیل در پیچ جاده افقی و عرضی

جلد 1 - دینامیک 6) حرکت ماهواره + چرخش زمین حول محور خود + حرکت درون استوانه + حرکت آونگ مخروطی + حرکت دایره ای در صفحه قائم (غیر یکنواخت) + تست کلی دینامیک

جلد 1 - حل تست 1) حل تست های مبحث دینامیک

جلد 1 - حل تست 2) حل تست های مبحث دینامیک

جلد 1 - حل تست 3) حل تست های مبحث دینامیک

جلد 1 - تحلیل کنکور) تحلیل تست های کنکور سال 93 داخل و خارج

جلد 1 - تحلیل کنکور) تحلیل تست های کنکور سال 93 داخل و خارج

جلد 2 - سینماتیک 1) بردار مکان + بردار جابه جایی + تفاوت مسافت با جا به جایی + معادله مکان - زمان + معادله مسیر حرکت + سرعت متوسط + تست و مثال

جلد 2 - سینماتیک 2) سرعت متوسط متحرک در بازه های زمانی متفاوت + سرعت لحظه ای + تعیین لحظه ای تغییر جهت حرکت متحرک + محاسبه مسافت پیموده شده از روی معادله مکان - زمان + شتاب متوسط + شتاب لحظه ای

جلد 2 - سینماتیک 3) نمودار مکان - زمان + تعیین جهت حرکت در نمودار مکان - زمان + محاسبه جا به جایی و مسافت از نمودار مکان - زمان + معادله و نمودار سرعت - زمان + تعیین علامت شتاب از روی نمودار مکان - زمان و سرعت - زمان + نکات مربوط به نمودارها و بردار ها

جلد 2 - سینماتیک 4) بررسی نوع حرکت (تند شونده - کند شونده) روی خط راست + تعیین نوع حرکت از روی معادله های + تعیین تند شونده و کند شونده بودن حرکت از روی نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان و شتاب-زمان + حرکت یکنواخت روی خط راست + حرکت با شتاب ثابت روی خط راست + حل تست

جلد 2 - سینماتیک 5) بررسی معادله و نمودار مکان-زمان کلی + تست + جا به جایی در ثانیه nام + تست نمودارها

جلد 2 - سینماتیک 6) تکنیک های برتر برای به دست آوردن کند یا تند شونده بودن حرکت + بررسی دو متحرک + حل تست و طبقه بندی مسائل + حرکت در راستای قائم (سقوط آزاد) + قوانین و مفاهیم اولیه

جلد 2 - سینماتیک 7) مثال های اولیه + زمان و ارتفاع اوج + مسائل دوبار گذشتن گلوله از یک نقطه + تست و مسئله

جلد 2 - سینماتیک 8) ادامه تست های سقوط آزاد + حرکت پرتابی (مخصوص رشته ریاضی) + تست جلد

2 - سینماتیک 9) ادامه حرکت پرتابی ( مخصوص رشته ریاضی)

جلد 2 - نوسان 1) تعاریف اولیه + بعد نوسانگر + دامنه + دایره مرجع + بعد و فاز + تغییر فاز و زمان + معادله مکان - زمان + نمودار مکان - زمان + سرعت - زمان + شتاب - زمان + حل مثال و تست متعدد

جلد 2 - نوسان 2) روش های تحلیل نمودار های بعد ، سرعت و شتاب - زمان + دو نوسانگر هم فاز + حل تست و مسئله + حداقل و حداکثر مسافت + مسافت طی شده در T ثانیه + نیروی مرکز گرا

جلد 2 - نوسان 3) تست جمع بندی + انرژی نوسانگر + نمودارهای انرژی + انرژی- مکان ، زمان + حل تست

جلد 2 - نوسان 4) تست های انرژی نوسانگر + دستگاه وزنه و فنر + به هم بستن فنر ها + آونگ ساده + اختلاف تعدا نوسان دو نوسانگر + تشدید + حل تست

جلد 2 - نوسان 5) تحلیل تست های کنکور سال های اخیر

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
نام
ایمیل
لطفا نظر بدهید
امتیاز محصولات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

دسته بندی محصولات آفبا

دسته بندی محصولات حرف آخر