فیزیک سال سوم ریاضی استاد سادات

امتیاز:

فیزیک سال سوم ریاضی استاد سادات

توضیحات:

محصول فیزیک پایه قسمت دوم ( سال سوم ) / رشته ریاضی با تدریس استاد مهندس سید مجتبی سادات ویژه رشته های ریاضی فیزیک با ۱۵ حلقه DVD و ۲۰ ساعت آموزش در ۱ جلد آماده شده. مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : ترمودینامیک - الکتریسیته ساکن - الکتریسیته جاری - مغناطیس - القای الکترومغناطیس و حل تست های 5 سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور می باشد. که قابل استفاده برای دانش آموزان دانش آموزان سال دوم - سوم - چهارم و داوطلبان کنکور است.

تهیه کننده:

بنیــاد دانش بنیــان آفبا (نمایندگی 1285 آفبا)

نمونه فیلم این مجموعه را ببینید:

قیمت قدیمی: 385,000 تومان
قیمت: 328,000 تومان
مقدار:

حلقه 1) ترمودینامیک : گاز کامل + نمودار ها + معادله حالت + مثال و تمرین + تست + چرخه ها + ماشین گرمایی + یخچال + چرخه کارنو + حل تست

حلقه 2) ادامه تست ها + حل و تحلیل تست های کنکور سال های اخیر

حلقه 3) مفاهیم پایه + باردار کردن اجسام + روش های باردار کردن + الکتروسکوپ + تست + قانون کولن + برهم کنش دوبار نقطه ای + تعادل بارهای نقطه ای + حل دسته بندی های مختلف از برهم کنش چند بار و تیپ های گوناگون سوال

حلقه 4) ادامه و اتمام مسائل قانون کولن + میدان الکتریکی + خطوط میدان الکتریکی + حل دسته بندی ها و تیپ های گوناگون سوال میدان و خطوط میدان

حلقه 5) ادامه تست های میدان + پتانسیل الکتریکی + تغیی انرژی پتانسیل الکتریکی + جا به جایی بار و تغییر پتانسیل الکتریکی + چگالی سطحی بار + ولتاژ

حلقه 6) خازن : پر شدن خازن + ظرفیت خازن + ساختار خازن + فروشکست + میدان الکتریکی خازن + حل تست ها و نمونه تیپ مسائل خازن + به هم بستن خازن ها

حلقه 7) به هم بستن موازی + اتصال کوتاه + نقاط هم پتاسنیل + قراردادن دی الکتریک و رسانایی صفحات خازن + تغییر در مدار با کلید + تست

حلقه 8) تست + نکات خازن + محاسبه ی پتانسیل یک نقطه از مدار + اختلاف پتانسیل دو نقطه از مدار + اتصال دو به دوی صفحات دو خازن + تست کلی خازن ها + الکتریسیته جاری

حلقه 9) مدار الکتریکی + مقاومت الکتریکی + نمودارهای جریان + عوامل موثر در مقاومت + رئوستا + انرژی توان مصرفی مقاومت الکتریکی + مولد + تست و مثال

حلقه 10) اختلاف پتانسیل دو سر باتری (شارژ و دشارژ) + مدارهای تک حلقه + به هم بستن مقاومت ها + مقاومت های سری + نور و لامپ و تغییرات آن در مدار + تست

حلقه 11) ادامه تست های مدار + مسائل توان در یک مدار + آمپرسنج + ولت سنج + مسائل ترکیبی خازن و مقاومت

حلقه 12) حل تست های ترکیبی + مدارهای چند حلقه ای + تست

حلقه 13) ادامه تست مدارهای چند حلقه + تست سرعتی فصل الکتریسیته جاری + مغناطیس : میدان مغناطیسی آهنربا + آهنربا + مواد مغناطیسی + نیروی وارد بر بار متحرک + نیروی وارد بر سیم حامل جریان + قائده ی دست راست + میدان ناشی از سیم حامل جریان + پیچه + میدان ناشی از پیچه

حلقه 14) میدان حاصل از سیملوله + القای الکترومغناطیس : شار مغناطیسی + قوانین القای الکترومغناطیسی + دلایل تغییر شار + تغییر میدان مغناطیسی + پدیده خودالقایی + القاگر + جریان متناوب

حلقه 15) حل و تحلیل تست های مغناطیس و القا کنکور سالهای اخیر

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
نام
ایمیل
لطفا نظر بدهید
امتیاز محصولات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

دسته بندی محصولات آفبا

دسته بندی محصولات حرف آخر