برنامه رشته تجربی

برنامه رشته تجربی (6)

برنامه حرفه ای یک ماه آخر تا کنکور سراسری 1396 ویژه کنکوری های رشته تجربی

برنامه 30 روز تا کنکور

برنامه حرفه ای رایگان تا 12 خرداد سال 1396 ویژه کنکوری های رشته تجربی

barname5t

برنامه حرفه ای 15 تا 22 اردیبهشت سال 1396 ویژه کنکوری های رشته تجربی

barname4t

برنامه حرفه ای 1 تا 15 اردیبهشت سال 1396 ویژه کنکوری های رشته تجربی

barname3

برنامه ریزی حرفه ای  18 ام فروردین تا اول اردیبهشت سال 1396 ویژه کنکوری های رشته تجربی

برنامه ریزی حرفه ای 8 ام تا 18 ام فروردین سال 1396 ویژه کنکوری های رشته تجربی